Omberegning 2022

På denne side kan du læse opdateringer fra 2022 om processen med omberegning af registreringsafgiften på køretøjer, der er afgiftsberigtiget i perioden fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

 

20. december 2022

Ny proces for de sidste omberegninger

Motorstyrelsen mangler fortsat at gennemføre de sidste omberegninger som følge af lov 203 om grøn omstilling af vejtransporten. Det har desværre vist sig, at disse omberegninger er så komplekse, at tidshorisonten for at gennemføre dem i Motorregistret vil være for lang.

Motorstyrelsen gennemfører derfor de sidste omberegninger i et særligt program udenfor Motorregistret. Det betyder, at Motorregistret i en periode ikke vil indeholde de korrekte oplysninger om de berørte køretøjer. Det vil fremgå ved de enkelte køretøjer, at oplysningerne ikke er ajourført.

Motorregistret vil senere blive opdateret med de korrekte oplysninger. Tidshorisonten herfor er pt ukendt.

 

24. juni 2022

97 procent af omberegningerne er nu gennemført

Motorstyrelsen har med udgangen af juni gennemført størstedelen af alle omberegninger som følge af lov 203 om nye bilafgifter.

På grund af opgavens kompleksitet har arbejdet strakt sig over en længere periode end først forventet, og det har betydet, at antallet af omberegninger er steget fra de oprindelige cirka 211.000 til cirka 270.000 omberegninger. Alle 270.000 omberegninger er gennemført, og mere end 97 procent af disse er faldet på plads.

Motorstyrelsen skriver direkte til ejere

De tilbageværende omberegninger er ekstremt komplekse sager, hvilket bl.a. skyldes forkerte indberetninger, manglende data eller de mange ændringer, der kan være foretaget på køretøjerne i Motorregistret i perioden.

Vi arbejder på højtryk hen over sommeren på at finde løsninger, så vi kan gennemføre de tilbageværende omberegninger hurtigst muligt, og på nuværende tidspunkt forventer vi, at de sidste er gennemført med udgangen af 2022. Vi vil i den kommende tid skrive direkte til ejerne af de køretøjer, der er berørt af de tilbageværende omberegninger.

Ejere, som mener, at deres køretøjer skal omberegnes, men som ikke har hørt fra os senest den 31. juli 2022, kan skrive til os. Det gælder også ejere, der mener, at den omberegning, de har modtaget, er forkert, samt ejere, der mener, at de har større beløb til gode på grund af manglende omberegning. Skriv til os ved at logge på TastSelv Erhverv og vælg følgende i menuen: Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om nye bilafgifter.

 

3. maj 2022

Omberegning af genberegning

Motorstyrelsen er nu i gang med at omberegne genberegninger på cirka 44.000 leasing- og udlejningskøretøjer, som er indregistreret i perioden 18. december 2020 til 31. maj 2021. Da disse køretøjer blev genberegnet, var den oprindelige registreringsafgift endnu ikke blevet omberegnet, men det er den nu, og det betyder, at genberegningen også skal omberegnes og eventuelt reguleres.

Hvis du har spørgsmål til de afgørelser, vi har sendt ud, kan du skrive til os ved at logge på TastSelv Erhverv. I menuen vælger du: Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om nye bilafgifter.

Ikke-genberegnede køretøjer omberegnes ikke

Motorstyrelsen omberegner kun leasing- og udlejningskøretøjer, der er blevet genberegnet. Det er derfor vigtigt, at forhandlere genberegner køretøjer, selvom det sker ud fra den oprindelige registreringsafgift, der ikke er omberegnet, da Motorstyrelsen ellers ikke kan regulere afgiften på disse køretøjer.

 

25. april 2022

Information om afgørelsesbreve på omberegninger

Motorstyrelsen er i gang med at udsende afgørelser på omberegning af ca. 16.000 bindende købs- og leasingaftaler. Der er foreløbig udsendt afgørelser i uge 14 og igen fra og med uge 16.

Afgørelser udsendt i uge 14 har givet anledning til spørgsmål, som du kan finde svar på nedenfor. Afgørelser udsendt fra uge 16 er præciseret i forhold til de indkomne spørgsmål.

Opgørelse af endelig registreringsafgift

Opgørelsen i afgørelsesbrevet tager udgangspunkt i den registreringsafgift, der oprindelig er betalt. Ved nogle køretøjer har Motorstyrelsen i den mellemliggende periode lavet en omberegning og opkrævet eller refunderet et eventuelt forskelsbeløb. Resultatet af den tidligere fejlagtige omberegning bliver reguleret sammen med resultatet af den nye beregning af registreringsafgift.

Registrerede forhandlere (selvanmeldere) kan se disse posteringer på deres åbne månedsangivelse.

Hvis du ikke er selvanmelder 

Hvis du skal have penge tilbage, vil du få beløbet udbetalt på din NemKonto. Hvis du skal betale mere i afgift, vil beløbet som udgangspunkt blive opkrævet via et indbetalingskort, som du vil modtage særskilt.

Data brugt til omberegningen

Motorstyrelsen er opmærksom på, at der kan være anvendt en forkert målenorm ved den fejlagtige omberegning af registreringsafgiften, som vi tidligere har udsendt.  

Vi har i forbindelse med den nye omberegning af registreringsafgift indhentet og brugt NEDC2-oplysninger fra importøren, hvis det har været muligt. Hvis det ikke har været muligt, har vi brugt den målenorm, som køretøjet er registreret med i Motorregistret.

Af afgørelsesbrevet afsendt i uge 14 fremgår det ikke, hvilken målenorm eller elektrisk forbrug Motorstyrelsen har brugt til den nye omberegning af registreringsafgiften.

Dette er ændret i afgørelsesbrevene, som er udsendt i uge 16, så det fremgår øverst i afgørelsesbrevet, hvilken målenorm der er lagt til grund for den nye omberegning.

Oplysningen om målenorm fremgår i de fleste tilfælde ikke af Motorregistret, da Motorregistret i øjeblikket ikke kan håndtere flere brændstofnormer og forbrugstal pr. køretøj, fx både WLTP og NEDC2.

Er du i tvivl om, hvilke målenorm Motorstyrelsen har brugt til omberegning af dit køretøj, kan du ringe til Motorstyrelsen på 72 22 15 15 og få oplyst målenorm, km/l, elektrisk forbrug og elektrisk rækkevidde.

Du kan sende NEDC2-forbrugstal til Motorstyrelsen

Hvis Motorstyrelsen ikke har NEDC2-oplysninger om dit køretøj, og hvis du har mulighed for at indhente disse oplysninger, kan du sende oplysningerne til Motorstyrelsen. Motorstyrelsen kan herefter genoptage afgørelsen og lave en ny beregning af registreringsafgift for køretøjet.

Virksomheder skal indsende dokumentationen til Motorstyrelsen ved at logge på tastselv.skat.dk. I menuen skal de vælge: Skriv til os --> Bil og Motor --> Bindende købsaftaler --> Bindende købsaftaler.

Borgere skal indsende dokumentationen til motorekspedition@motorst.dk.

Både borgere og virksomheder kan også sende dokumentationen med post til Motorstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Af afgørelsesbrevet udsendt i uge 14 fremgår det, at Motorstyrelsen vil gennemføre nye omberegninger, når vi har fået adgang til NEDC2-forbrugstal for køretøjet. Men du vil ikke modtage en ny afgørelse på omberegning af dette køretøj, medmindre køretøjet er omberegnet med WLTP, og du indsender dokumentation for køretøjets NEDC2-tal og anmoder Motorstyrelsen om at genoptage sagen.

 

4. april 2022

Omberegning på bindende købs- og leasingaftaler

Motorstyrelsen er nu i gang med at færdiggøre omberegningerne på bindende købs- og leasingaftaler. Vi har i første omgang kørt godt halvdelen (ca. 9.000 omberegninger), og afgørelserne er blevet udsendt. Vi arbejder på at gennemføre de resterende omberegninger på bindende købs- og leasingaftaler i løbet af de kommende uger.

Øvrige omberegninger

Vi følger vores overordnede plan for omberegninger, som vi har orienteret om 4. marts, og forventer fortsat at have afsluttet alle omberegninger som følge af lov 203 i løbet af juni.

 

4. marts 2022

Nuværende tidsplan for omberegninger

Motorstyrelsen arbejder i øjeblikket ud fra en foreløbig projektplan, der består af 3 faser for omberegninger:

 • Fase 1 – Udvikling og test
  I denne fase foretages der nødvendige tilpasninger i Motorregistret for en række fejl og kvalitetssikring af disse tilpasninger.
  Fase 1 forventes at være afsluttet i løbet af april 2022.

 • Fase 2 – Regressionstest og produktionskørsel
  I denne fase testes og sikres det, at tilpasningerne gennemført i fase 1 ikke medfører nye fejl (regressionstest), og der gennemføres omberegninger i produktionsmiljøet.
  Fase 2 forventes på nuværende tidspunkt at være færdig i midten af juni 2022.

 • Fase 3 – Opkrævning, udbetaling og rentegodtgørelse
  Når omberegningerne er gennemført, vil Skattestyrelsen sikre korrekt opkrævning af registreringsafgiften herunder udbetaling af for meget opkrævet afgift samt dertilhørende beregning og udbetaling af rentegodtgørelse.
  Selvanmeldere, der har betalt for meget eller for lidt i registreringsafgift, får forskelsbeløbet afregnet på månedsangivelsen senest i juni 2022. Eventuel rentegodtgørelse bliver udbetalt senere.
  Fase 3 forventes på nuværende tidspunkt at være afsluttet i løbet af 2. halvår 2022.

Prioritering af omberegningerne i fase 2

Motorstyrelsen prioriterer omberegningerne i nedenstående rækkefølge:

 • 1. prioritet: (omfatter hovedparten af udbetalingerne)
  • omberegninger for bindende købs- og leasingaftaler berørt af NEDC2-WLTP-problematik (ca. 16.000 omberegninger)
  • omberegninger, der ikke kan håndteres maskinelt (ca. 2.000 omberegninger)
 • 2. prioritet
  • fejlede omberegninger (ca. 13.000 omberegninger)
 • 3. prioritet
  • leasing (ca. 44.000 omberegninger).

 

19. januar 2022

Status vedrørende omberegning

Motorstyrelsen har foretaget cirka 211.000 omberegninger og har konstateret, at cirka 13.000 er berørt af fejl. Det drejer sig primært om leasingkøretøjer.

I samarbejde med leverandøren af Motorregistret arbejder vi intenst med at analysere udfordringerne, programrettelser og planlægning, og vi forventer, at  omberegningen af disse 13.000 køretøjer påbegyndes medio februar 2022.

Vi orienterer på denne side, når vi kender tidsplanen.

Status vedrørende bindende købs- og leasingaftaler

Hidtil har Motorregistret ikke kunnet håndtere målenormerne NEDC2 og WLTP samtidig. Dette bliver løst med en opdatering af Motorregistret i 2. kvartal 2022. I forlængelse af opdateringen gennemfører vi omberegning af registreringsafgift og genberegning af periodisk afgift for de køretøjer, hvor vi har manglet de korrekte forbrugstal.

Cirka 16.000 køretøjer skal omberegnes, fordi de er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler (køretøjerne er registreret og omberegnet i Motorregistret med WLTP-forbrugstal, men skal omberegnes med NEDC2-tal). Motorstyrelsen er i gang med at indsamle NEDC2-oplysninger, hvorefter vi kan gennemføre omberegning af registreringsafgift og genberegning af periodiske afgifter ud fra de korrekte oplysninger om brændstofforbrug.

Forbedring af datakvalitet i Motorregistret

Motorstyrelsen vil i 2022 igangsætte et projekt, der skal forbedre datakvaliteten i Motorregistret, da omberegningsprocessen har tydeliggjort behovet.