Omberegninger 2021

På denne side kan du læse opdateringer fra 2021 om processen med omberegning af registreringsafgiften på køretøjer, der er afgiftsberigtiget i perioden fra og med 18. december 2020 til og med 31. maj 2021.

 

22. december 2021

Motorstyrelsen har i denne uge udsendt orienteringsbreve til ejere af køretøjer, hvor omberegningen er berørt af fejl. Motorstyrelsen vil i starten af 2022 genoptage disse sager og udsende nye afgørelser.

Det betyder, at vi nu har orienteret alle ejere af køretøjer, hvor vi har konstateret fejl i omberegninger. Det betyder samtidig, at alle, der har modtaget en afgørelse vedrørende omberegning, kan betragte den som endelig, hvis de ikke har modtaget en orientering om fejl i omberegningen.

 

8. december

Motorstyrelsen har tilføjet ny tekst til nyhedsbrev om udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm. Tilføjelsen omhandler køretøjer, der afgiftsberigtiges på baggrund af en CO2-udledning opgjort efter WLTP-målenormen. 

 

30. november

Motorstyrelsen har ved udgangen af november behandlet samtlige 211.000 omberegninger, der omfatter 190.000 køretøjer.

Nogle af disse omberegninger er vi imidlertid nødt til at behandle endnu en gang på grund af forskellige it-mæssige udfordringer.

Vi er i gang med at håndtere disse sager og kan på nuværende tidspunkt ikke sige, præcis hvornår vi er færdige med arbejdet, men vi orienterer de berørte parter direkte. Der er derfor ingen grund til at kontakte Motorstyrelsen, hvis man er i tvivl, om man er omfattet af disse omberegninger.

Det drejer sig om nedenstående forhold.

 • Cirka 24.000 omberegninger, hvor beløbet i afgørelsen er korrekt, men hvor mellemregningen er beskrevet forkert.
 • Cirka 16.000 omberegninger af køretøjer, der er omfattet af overgangsordning om bindende købs- og leasingaftaler. Nogle af disse omberegninger er ikke endelige, da de er gennemført med forkert målenorm.
 • Cirka 10.000 omberegninger, der er berørt af flere forskellige fejl. Nogle af disse omberegninger omfatter også køretøjer, der er omfattet af ny lovgivning om bindende købs- og leasingaftaler, som blev vedtaget 25. november 2021 (L 6).

 

18. november 2021

Motorstyrelsen har udsendt afgørelser vedrørende omberegning af genberegning af køretøjer efter registreringsafgiftslovens § 9 a.  

Når der foretages en omberegning af en genberegning af et køretøj, foretages omberegningen af hver enkelt transaktion i forbindelse med genberegningen. Se mere om reglerne i registreringsafgiftslovens § 9 a. 

For køretøjer på forholdsmæssig afgift dannes der to transaktioner, hvis køretøjet skal genberegnes (se registreringsafgiftsloven. § 9a, stk. 2):  

 1. En eventuel refusion af perioden fra første registrering til genberegningen (højst fire måneder). 
 2. En opkrævning for den resterende periode af leasingaftalen efter genberegningen, hvor registrerings- og leasingafgiften beregnes efter de genberegnede værdier.  

Ofte er der slet ikke sket et værditab i perioden mellem første registrering og genberegningen, og derfor refunderes leasingafgiften for denne periode. Renten af restafgiften refunderes dog ikke. 

Da Motorstyrelsen omberegner begge transaktioner ovenfor, sender vi to afgørelsesbreve.  

Hvis leasingafgiften for den første periode er refunderet, fordi der ikke er noget værditab, vil den betalte afgift for perioden være nul kroner. Dette vil fremgå af brevet ved omberegningen af denne transaktion, og ”Registreringsafgift af forudsat værditab” vil derfor stå til nul kroner. Hvis der, som resultat af omberegningen, fortsat ikke er sket noget værditab, vil ”Registreringsafgift af forudsat værditab” efter omberegningen ligeledes stå til nul kroner. 

 

8. november 2021

Motorstyrelsen har offentliggjort nyhedsbrev om, at vi er i gang med omberegning af registreringsafgiften for køretøjer, som er omfattet af overgangsordningen om bindende købs- og leasingaftaler i lov nr. 203 af 13. februar 2021. Men denne omberegning er ikke endelig for køretøjer, der er registreret med WLTP-målenorm, hvis der eksisterer NEDC2-forbrugstal for disse køretøjer.

Læs mere i nyhedsbrevet på skat.dk

 

1. oktober 2021

Motorstyrelsen forventer fortsat, at vi har gennemført alle omberegninger af registreringsafgift inden 1. december 2021. Vi har dog ikke, som oprindelig planlagt, gennemført 75 procent ved udgangen af september. Det skyldes blandt andet:

 • forslag til lovændring vedrørende bindende købsaftaler, som fremsættes i Folketinget i oktober
 • fejl i gennemførte omberegninger af en række varebiler
 • uforudset kompleksitet i processen med omberegning af leasing-køretøjer.

Vi har fokus på så vidt muligt først at gennemføre de omberegninger, hvor der er indbetalt for meget i registreringsafgift.

Vi forventer snarest at gå i gang med omberegning på leasing-køretøjer. Her vil vi for nogle leasing-køretøjer udsende 2 afgørelsesbreve til leasing-giver, fx hvis en leasingkontrakt er afbrudt eller forlænget.

 

28. september 2021

Motorstyrelsen er fortsat i gang med omberegninger, og vi kan konstatere, at der er behov for at præcisere et par forhold vedrørende virksomheders månedsangivelse, opkrævninger til virksomheder og NEDC2-målenorm.

Bemærk: Motorstyrelsen har 26. november 2021 præciseret teksten om månedsangivelsen nedenfor. Der er tilføjet oplysning om klage over omberegning, og det er præciseret, at det ikke er en klage, hvis man beder Motorstyrelsen om at genoptage en afgørelse om omberegning (tidligere omtalt som indsigelse).

Månedsangivelsen

Systemmæssige forhold gør, at du skal være opmærksom på nedenstående i forbindelse med omberegninger og virksomhedens månedsangivelse.

 • Motorstyrelsen kan regulere din månedsangivelse frem til fristen for at lukke månedsangivelsen (det vil sige den 15. i måneden efter), også selvom du har lukket månedsangivelsen før den 15. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan komme opkrævninger på baggrund af omberegninger frem til fristen den 15.
 • Det er nødvendigt, at du lukker månedsangivelsen rettidigt, selvom du har modtaget en omberegning, du ikke er enig i. Hvis du vil klage over omberegningen, skal du følge denne vejledning på skat.dk.
 • Hvis du er uenig i omberegningen, kan du bede Motorstyrelsen om at genoptage afgørelsen om omberegning. Du skal være opmærksom på, at dette ikke betragtes som en klage over omberegningen. Hvis du beder Motorstyrelsen om genoptagelse, vil vi forholde os til de punkter, du er uenig i, selvom månedsangivelsen er lukket. Vi bestræber os på at behandle din anmodning eller give dig en tilbagemelding, inden klagefristen udløber.   
 • Hvis du beder os om at genoptage en afgørelse om omberegning, skal du sende os dine bemærkninger med følgende oplysninger:
  • køretøjets stelnummer
  • jeres egen beregning
  • afgørelsen fra Motorstyrelsen
  • begrundelse for, hvorfor I er uenige i afgørelsen.

Send bemærkningerne til os via TastSelv Erhverv på skat.dk. I menuen vælger du Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om  nye bilafgifter.

Brevet vedrørende omberegningen kommer i meddelelsesarkivet på TastSelv Erhverv

Hvis du som virksomhed skal betale mere eller mindre i registreringsafgift, efter Motorstyrelsen har omberegnet afgiften, finder du brevet med omberegningen i meddelelsesarkivet på TastSelv Erhverv.

Omberegninger er ikke endelige for køretøjer med NEDC2-målenorm

Hvis et køretøj er registreret med NEDC2-målenormen i Motorregistret, og afgiftsberegningen er foretaget i 2021, er omberegningen ikke nødvendigvis endelig.

Omberegningen er sket ud fra NEDC2-forbrugstallene, men fra den 1. januar 2021 skal registreringsafgiften beregnes ud fra WLTP. Motorstyrelsen vil på et senere tidspunkt omberegne registreringsafgiften på ny med udgangspunkt i WLTP-forbrugstallene.

Se mere om ændring af målenorm i nyhedsbrev om udløb af overgangsordning med NEDC2 og overgang til WLTP-målenorm.

 

26. august 2021

Motorstyrelsen er i juni gået i gang med omberegningerne. Vi følger planen ovenfor og forventer fortsat, at 75 procent af omberegningerne vil være gennemført i slutningen af september og de resterende 25 procent inden december.

Senest har vi kørt omberegninger på nul-emissionsbiler, hvor der er væsentlig forskel på registreringsafgiften efter de tidligere og de nuværende afgiftsregler.

Har du behov for selv at beregne registreringsafgift efter de nye afgiftsregler, kan du benytte Motorstyrelsens beregningsskemaer. Vær opmærksom på, at skemaerne er vejledende.