Løn og ansættelsesforhold

I Motorstyrelsen søger vi ambitiøse og dygtige medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Vi arbejder med en stor og vigtig opgave, som kræver engagement og indsats - derfor forsøger vi at sætte rammerne for at godt arbejdsliv med en personalepolitik, der bl.a. sætter fokus på gode kolleger, fleksibilitet, kompetenceudvikling, samarbejde og mangfoldighed.

 • Gode kolleger

  Vi tror på, at et godt socialt arbejdsliv giver trivsel og motiverer dig. Derfor understøtter vi den sociale dimension - både i det daglige samarbejde og ved at give rum til sociale arrangementer på tværs og i den enkelte enhed. Temadage og afdelingsseminarer bidrager også til, at du lærer dine kolleger at kende.

  Gode kolleger behandler hinanden med respekt, forståelse og har en god omgangstone. Vi lægger vægt på, at du oplever at blive set og lyttet til. Samtidig forventer vi, at du ser og lytter til andre både fagligt og socialt. Det sker fx ved, at vi viser interesse for hinandens arbejdsområder, deler viden, hjælper en kollega og er opmærksomme på hinandens velbefindende.

  Vi sørger for at skabe stærke relationer, fejre vores succeser, sammen lære af vores fejl og evaluere processerne - så vi kan lære, hvordan vi gør tingene bedre.

 • Strategisk kompetenceudvikling

  Vi stræber efter at arbejde strategisk, systematisk og målrettet med kompetenceudvikling. Derfor prioriterer vi at udvikle og løfte dine forretningskritiske kompetencer, der bedst understøtter, at vi kan levere resultater, der lever op til de nuværende og kommende mål. Det betyder, at din kompetenceudvikling målrettes, så vi løfter kompetenceniveauet der, hvor Motorstyrelsen har det største behov.

  Vi arbejder på at skabe stærke faglige miljøer ved at samle enheder fysisk. Det skal understøtte en effektiv opgaveløsning og en faglig udvikling for dig.

  Vi ønsker, at du udnytter de muligheder for læring, der findes på arbejdspladsen. Du vil få løbende kompetenceudvikling gennem jobudvikling, læring på jobbet samt via kurser og efter- og videreuddannelse. Den målrettede kompetenceudvikling kan du få ved at deltage i udviklingsprogrammer, eksempelvis talentudvikling. Vi ønsker nemlig at identificere, udvikle og sætte medarbejdere i spil, der har potentiale til mere, på strategiske eller forretningskritiske områder.

  Der er mange karriereveje i Motorstyrelsen, hvad enten det er specialist- eller ledervejen, du ønsker at gå. Vi ser derfor også positivt på, hvis du skifter job internt, fordi det kan bidrage til din og Motorstyrelsens udvikling.

 • Samarbejde prioriteres

  Vi anerkender andres faglighed og forventer, at du byder ind med din egen, når vi sammen løser opgaver på tværs og i egen afdeling.

  Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er vigtig hos os. Vi vil gerne have ledere, der koordinerer og understøtter samarbejde, løbende giver feedback, der bidrager til at skabe dialog og sikrer et fagligt miljø, inddrager dine kompetencer, viden og erfaringer i opgaveløsningen og som sætter ramme, retning og ambitionsniveau for dig.

  Du vil opleve, at vi forsøger at fremme en feedbackkultur, hvor konstruktiv dialog om opgaveløsningen er en naturlig del af hverdagen - både for dig og din leder. Der skal være fokus på at tale om, hvad du observerer, oplever og har af forslag.

 • Et sundt arbejdsmiljø

  I Motorstyrelsen tager vi hånd om arbejdsmiljøet. Hver især bidrager vi til at sikre et godt arbejdsmiljø, men det overordnede ansvar ligger hos ledelsen. Vi vil have et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi passer på hinanden og forebygger arbejdsulykker, nedslidning og arbejdsbetingede lidelser. Vi arbejder for, at der er klare rammer og målsætninger for dit arbejde og en overensstemmelse mellem krav og ressourcer. 

  Vi gennemfører arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), hvor vi følger op på resultaterne for at sikre den rigtige udvikling og et godt arbejdsmiljø, fordi vi ønsker dine og kollegernes tilbagemeldinger.

  Vi ønsker at forebygge og reducere stress, derfor taler vi åbent om arbejdsopgaverne og arbejdsforholdene og sikrer, at dialogen bliver en del af dagligdagen. Vi gør vores til at sikre, at du ved, at din indsats anerkendes og værdsættes.

 • Klar kommunikation

  Vi ønsker en åben dialog om både faglige emner og vores organisation. Vi forventer, at du deltager i den dialog, der er i Motorstyrelsen både i det daglige og via vores interne kommunikationskanaler.

  Vi kommunikerer med en bred målgruppe. Det stiller store krav til os om, at vores budskaber skal være klare, tydelige og korrekte. Også internt er klar kommunikation meget vigtig.

 • Min Opstart

  Det er vigtigt, at du som ny hurtigt bidrager til opgaveløsningen i din nye stilling. Derfor har vi fokus på at introducere dig til organisationen og til arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig og professionel måde. Der udarbejdes planer for din introduktion, og der afsættes tid til, at de erfarne kolleger kan stille deres faglighed og organisatoriske forståelse til rådighed for dig.

  Både ledere og medarbejdere har et ansvar for at bidrage til, at du som ny kollega "klædes på" til det nye job, og at du føler dig godt modtaget og motiveres. For at hjælpe introduktionen på vej, har vi en opstartsportal med introduktionsmateriale og øvelser, som du får adgang til, når aftale om ansættelse er indgået.

 • Vores lønpakke

  Vi vægter evnen til at skabe resultater og evnen til at samarbejde og skabe gode relationer - både internt i Motorstyrelsen og eksternt i forhold til vores mange samarbejdspartnere og kunder. Vi har alle et fælles ansvar for at bidrage til opgaveløsningen og resultaterne. Det vurderes derfor også som værdifuldt, at du gennem dit eget bidrag medvirker til at skabe gode processer og resultater for andre. Der vil være sammenhæng mellem lønnen og dit ansvar, kompetencer og værdiskabelse. 

  Vores lønpolitik er udformet inden for rammerne af Statens lønpolitik, og den skal understøtte, at vi kan tilbyde en god samlet pakke til dig, der besidder de faglige og personlige kompetencer, som vi gerne vil tiltrække og fastholde.  

 • Mangfoldighed og ligestilling

  Motorstyrelsen ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, fordi vi tror på, at det giver de bedste resultater, når medarbejdersammensætningen afspejler det omgivende samfund.  I vores stillingsopslag opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi accepterer ikke forskelsbehandling begrundet i køn, alder, seksuel orientering, religion, handicap, politisk overbevisning, social eller etnisk oprindelse. 

  At vi er forskellige er en styrke i den daglige opgaveløsning og bidrager til et godt og spændende arbejdsmiljø, hvor de individuelle kvalifikationer, kompetencer og ressourcer anvendes på en konstruktiv måde. Vi tror på, at en mangfoldig arbejdsplads er en forudsætning for at skabe udvikling, nytænkning og dynamik. En stor mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere i Motorstyrelsen kan også styrke forståelsen for de forskelle, der kendetegner borgere og virksomheder.

 • En del af en stor koncern

  Med en karriere hos os, er du del af noget større. For når du starter hos Motorstyrelsen, bliver du samtidig del af Skatteministeriets koncern, som består af ni styrelser og et departement, der løser hver deres kerneopgave. Det betyder samtidig, at der er gode muligheder for internt jobskifte, der sikrer, at du får en vedvarende kompetence- og karriereudvikling, og vi får videreudviklet og styrket vores interne viden bedst muligt.

  Læs mere om Skatteministeriets koncern