Gyldig fra

Nyt styresignal: Fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand

Motorstyrelsen har offentliggjort styresignal om fastlæggelse af praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer fsva. regulering for kilometerstand.

Styresignalet fastlægger praksis for værdifastsættelse af brugte køretøjer for så vidt angår regulering for kilometerstand. Den beskrevne praksis svarer til Motorstyrelsens hidtidige praksis.

Styresignalet har virkning fra den 1. marts 2023.

Med virkning fra samme dato ophæves registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 om regulering af den afgiftspligtige værdi for kilometerstand.

Den hidtidige praksis for regulering af den afgiftspligtige værdi for kilometerstand videreføres med hjemmel i registreringsafgiftslovens § 10 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens §§ 26 og 28.

Læs styresignalet på skat.dk