Gyldig fra

Ny dom om registreringsafgift – hæftelse – viden/burde viden om ibrugtagning

Motorstyrelsen har offentliggjort meddelelse om ny dom om registreringsafgift – hæftelse – viden/burde viden om ibrugtagning.

Motorstyrelsen har offentliggjort meddelelse om ny dom om registreringsafgift – hæftelse – viden/burde viden om ibrugtagning.

Sagen vedrører prøvelse af Landsskatterettens afgørelse af 6. november 2020 og drejer sig om, hvorvidt A i henhold til registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, som ejer af et køretøj, Audi, hæfter solidarisk med sin søn, NC, for den fulde registreringsafgift på 336.985 kr. Sagen angår særligt spørgsmålet, om køretøjet var taget i brug på færdselslovens område, uden A vidste eller burde vide dette.

Retten fandt efter en samlet vurdering, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at bilen var stjålet, og at han derfor ikke vidste eller burde have vidst, at bilen var taget i brug på færdselslovens område. Det var derfor ikke godtgjort, at der var grundlag for at fritage skatteyderen for hæftelse for registreringsafgiften i medfør af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1, 3. pkt.

Retten lagde blandt andet vægt på, at skatteyderen havde afgivet til dels divergerende forklaringer til skattemyndighederne og til retten, at der var en nær familierelation mellem skatteyderen og den hævdede brugstyv, og at den hævdede brugstyvs forklaring ikke forekom sandsynlig.

Retten frifandt herefter Skatteministeriet.

Læs hele meddelelsen på skat.dk