Gyldig fra

Ny dom om registreringsafgiftsloven – værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj

Motorstyrelsen har offentliggjort meddelelse om ny dom om registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1 – værdiansættelse af brugt liebhaverkøretøj.

Sagen angik værdiansættelsen af en brugt Ferrari. Motorankenævnet havde skønnet værdien til 1,8 mio. kr. En under sagen udpeget skønsmand havde skønnet værdien til 1,2 mio. kr.

Byretten bemærkede, at Motorankenævnet som følge af sin sammensætning og funktion har både en sær­lig sagkundskab og erfaring ved vurdering af køretøjer, hvorfor der kræves et sikkert grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets afgørelse.

Retten bemærkede videre, at der efter bevisførelsen ikke var påvist fejl ved Motorankenævnets værdian­sættelse, og der er hverken på baggrund af skønsmandens vurdering af en teoretisk handelspris eller den øvrige bevisførelse fornødent grundlag for at tilsidesætte Motorankenævnets værdiansættelse. Skattemi­nisteriet blev derfor frifundet.

Læs hele meddelelsen på skat.dk