Privatlivspolitik

Skatteforvaltningen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Motorstyrelsen i Skatteforvaltningen skal behandle dine oplysninger. 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I Motorstyrelsen indsamler og behandler vi oplysninger om dig og dit motorkøretøj til brug for vores myndighedsopgave. Når vi gør det, har vi en oplysningspligt i medfør af EU’s databeskyttelsesforordnings art. 13, hvis vi modtager oplysninger fra dig og i medfør af EU’s databeskyttelsesforordnings art. 14, hvis vi modtager oplysninger om dig fra andre end dig selv.

Formålet med indsamlingen og behandlingen er at sikre korrekt registreringsafgiftsberegning af motorkøretøjer, opkrævning af periodiske afgifter og grundlæggende registrering af motorkøretøjer.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Det er fx indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og sletning.

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

 • Hvad er en personoplysning?

  En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

  Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

 • Hvilke typer af personoplysninger behandler vi om dig?

  Vi behandler almindelige oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer, registreringsnummer, stelnummer, identifikationsnummer på fremvist billede-ID og økonomiske oplysninger om fx anvendt kortnummer på anvendt betalingsmiddel og eventuel gæld til Skatteforvaltningen mv. som led i opfyldelsen af vores formål, som du kan læse mere om nedenfor under punktet ”Formålet med vores behandling af dine personoplysninger”. Almindelige personoplysninger om navn, adresse, cpr-nummer, registreringsnummer, stelnummer mv. kan fx indgå i vores behandling i Motorregistret, når du køber eller sælger et køretøj. Almindelige personoplysninger om økonomiske forhold kan fx indgå i vores behandling af ansøgninger om en 3. nummerplade, dagsbeviser eller eksportgodtgørelse.

  Derudover behandler vi i visse situationer også følsomme personoplysninger om helbredsforhold. Helbredsoplysninger kan fx indgå i vores behandling af ansøgninger om afgiftsfritagelse.

  Endeligt behandler vi i visse situationer også personoplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser. Personoplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser indgår kun i vores behandling, hvis det er til brug for en kontrolsag eller forberedelse af en straffesag. Personoplysninger om strafbare forhold indgår fx i vores forberedelse af sager om fratagelse af registreringen som selvanmelder.

 • Skatteforvaltningen er dataansvarlig for dine personoplysninger

  Skatteforvaltningen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig til brug for opfyldelsen af vores myndighedsopgave. Det betyder, at det er Skatteforvaltningens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Skatteforvaltningens eksterne databehandlere , fx it-leverandører. Som dataansvarlig er det også Skatteforvaltningen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.

 • Hvor kommer personoplysningerne fra?

  Skatteforvaltningen - herunder Motorstyrelsen - behandler personoplysninger, som du selv har givet til Skatteforvaltningen. Det kan fx være oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med registrering af dit køretøj. Skatteforvaltningen kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx lønoplysninger fra din arbejdsgiver.

 • Formålet med Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger

  Skatteforvaltningen behandler personoplysninger om dig, når de er nødvendige for opfyldelsen af Motorstyrelsens kerneopgave og som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed.Det er fx når vi skal sikre korrekt registreringsafgiftsberegning af motorkøretøjer, opkrævning af periodiske afgifter og grundlæggende registrering af motorkøretøjer jf. lov om registrering af køretøjer, registreringsbekendtgørelsen, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og vejbenyttelsesafgiftsloven.

  Afgiftsberegningen vedrører en af Skatteforvaltningens hovedopgaver og registreringen foretages på vegne af de myndigheder, som fører tilsyn med motorkøretøjer i Danmark – herunder fx politiet og Færdselsstyrelsen.

  Dine oplysningerne kan også eventuelt senere blive brugt i vores løbende kontroller i Motorstyrelsen. Hvis dette er tilfældet vil det være inden for de frister, der fremgår af skatteforvaltningsloven.

  Skatteforvaltningen har ansvaret for den borger- og virksomhedsvendte skatteforvaltning. Vores kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter. Det drejer sig om person-, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskatter, afgifter, moms og told. Herudover er det Skatteforvaltningens opgave at inddrive offentlig gæld. 

 • Videregivelse af personoplysninger

  Skatteforvaltningen videregiver ofte personoplysninger til andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgaver, og i nogle tilfælde har Skatteforvaltningen pligt til at videregive oplysninger. Vi kan give oplysninger videre til eksempelvis Skatteankestyrelsen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.

  Vi videregiver kun personoplysninger, hvis modtageren af oplysningerne har godtgjort at have en hjemmel efter databeskyttelsesforordningen til at behandle oplysningerne.

  Skatteforvaltningen videregiver i visse situationer personoplysninger til private aktører, fx fordringshavere, og udenlandske myndigheder.

  En modtager af oplysninger har pligt til at oplyse dig om, at de behandler personoplysninger om dig, hvorfor du ved en eventuel videregivelse af dine personoplysninger burde modtage meddelelse om, at modtageren har modtaget personoplysninger om dig fra Motorstyrelsen.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder, når Skatteforvaltningen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  Ret til underretning

  Skatteforvaltningen har pligt til at underrette dig, når Skatteforvaltningen indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

  Skatteforvaltningen kan i visse situationer være undtaget for pligten til at underrette dig. Dette gælder fx, hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

  Ret til indsigt

  Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Skatteforvaltningens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger, fx tidsrummet oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til

  Ret til rettelse

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænset behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.

  Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 • Opbevaring og sletning

  De oplysninger, som Skatteforvaltningen indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Skatteforvaltningens it-systemer, fx TastSelv Borger.

  Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

  Du kan se reglerne om, hvordan offentlige myndigheder skal opbevare dokumenter i arkivloven.

 • Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver

  Der er i Skatteministeriet udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets departement, Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden. Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver skal blandt andet vejlede Skatteforvaltningen om behandling af personoplysninger og skal efterse, at Skatteforvaltningen overholder reglerne på databeskyttelsesområdet.  

  Læs mere om Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

  Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.


  Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver 

  Mail: DPO@ufst.dk

  Bemærk, at når du sender en almindelige mail, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om CPR-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende den krypteret og ikke som almindelig mail.


  Postadresse

  Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  Persondatabeskyttelse

  Osvald Helmuths Vej 4
  2000 Frederiksberg
  Att: Databeskyttelsesrådgiver

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Skatteforvaltningen behandler dine personoplysninger på.

  Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes.

  Her finder du Datatilsynets kontaktoplysninger.

 • Love og regler

  Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglerne skal beskytte personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger.

  Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov (vedtaget 17. maj 2018). Herudover regulerer en række særlove Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger på bestemte områder.

  Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. Derudover gælder særlovgivningen på Motorstyrelsens område også, dvs. lov om registrering af køretøjer, registreringsbekendtgørelsen, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og vejbenyttelsesafgiftsloven.

  Almindelige personoplysninger behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og e samt efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 3, litra b. Oplysninger om cpr-numre behandler vi med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

  Følsomme personoplysninger om helbredsforhold behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra b samt med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra f, når oplysningerne bruges til at forfølge et retskrav. Helbredsoplysninger kan fx indgå i vores behandling af ansøgninger om afgiftsfritagelse.

  Personoplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser behandler vi med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 10, stk. 1.

  Du kan finde reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning og Motorstyrelsens særlovgivning på www.retsinfo.dk.