Udvalg og netværk

For at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem Skatteforvaltningen og erhvervsorganisationer er der nedsat fem faglige kontaktudvalg i Skatteforvaltningen – herunder Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg.

Motorkontaktudvalget består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra Skatteforvaltningen. I motorkontaktudvalget informeres der bl.a. om Motorstyrelsens administration i forhold til virksomheder og rådgivere, og der sker en drøftelse heraf. I Motorkontaktudvalget har virksomheder og rådgivere mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Motorstyrelsen målretter til dem. Kontaktudvalgene vil desuden diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love samt drøfte behovet og formen for Motorstyrelsens vejlednings- og informationsarbejde.

Kommissorium for Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg

1. Formål

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg er et forum for drøftelse og information om Motorstyrelsens administration i forhold til virksomheder og rådgivere.

Hensigten med udvalget er et dialogbaseret samarbejde, hvor virksomheder og rådgivere får mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Motorstyrelsen målretter til virksomheder og rådgivere, ligesom virksomheder og rådgivere har adgang til at orientere Motorstyrelsen om udviklingen i branchen og eventuelle andre forhold, som har relevans for branchens og Motorstyrelsens arbejde.

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg vil blandt andet:

 • Diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning, implementering af nye love samt Motorstyrelsens administration 
 • Diskutere Motorstyrelsens virksomheds- og rådgiverrettede aktiviteter og effekten heraf
 • Drøfte behovet og formen for Motorstyrelsens vejlednings- og informationsarbejde
 • Drøfte behovet og formen for eventuelle øvrige relevante tiltag.

2. Sammensætning af udvalget

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra Motorstyrelsen. Direktøren for Motorstyrelsen er formand for udvalget.

Erhvervs- og rådgiverorganisationerne har hver ét medlem af udvalget. Organisationerne udpeger medlemmerne og giver Motorstyrelsen besked. Motorstyrelsens direktør udpeger de faste repræsentanter fra Motorstyrelsen. Formanden kan i øvrigt lade chefer og medarbejdere deltage ad hoc i kontaktudvalget afhængig af dagsordensemner.

Udtræder et medlem af udvalget, udpeges der et nyt medlem. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller mødehonorar til udvalgets medlemmer.

3. Mødefrekvens

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg mødes som udgangspunkt 2 gange årligt eller efter behov.

4. Arbejdsform - Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg er forpligtede til at deltage aktivt i udvalgets arbejde dels ved at komme med forslag til dagsordenpunkter, dels i dialogen på selve møderne.

De indmeldte dagsordenspunkter skal være af generel og overordnet karakter, og punkterne præsenteres af medlemmerne selv på møderne.

Indlevering af punkter til dagsorden skal sendes til Motorstyrelsen senest 1 måned før mødet. Skriftligt materiale udsendes senest 1 uge før mødet - med mindre andet aftales – hvorefter Motorstyrelsen fastlægger dagsordenen. Alt materialet udsendes elektronisk.

Medlemsliste

 • Eksterne deltagere

  Alexander Napper, SMVdanmark (Håndværksrådet)

  Andreas Munk Hansen, FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer)

  Anitta Fjordside, FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer)

  Anja Hein Witt, Færdselsstyrelsen

  Artur Bugsgang, Advokatrådet

  Bodil Thiim Hansen, Danske Advokater

  Casper Schad, FDM (Forenede Danske Motorejere)

  Christian Brandt, Finans og Leasing

  Eylem Çağrışan Ünüvar, Autobranchen Danmark

  Finn Bjerremand, DTL – Danske Vognmænd

  Folke Roosewelt Pedersen, BilsynsBranchen

  Gunni Mikkelsen, DBI (De Danske Bilimportører)

  Jesper Juhlin, Dansk Bilbrancheråd

  John Tange, MFF (Motorcykel Forhandler Foreningen)

  Johnny B. Rasmussen, Motorhistorisk Samråd

  Jørgen Bomberg, DBFU (Dansk Bilforhandler Union)

  Karoline H. Thomsen, Dansk Industri

  Kathrine Blæsbjerg Sørensen, Landbrug og Fødevarer

  Marck Lauritsen, Motorcykel Importør Foreningen 

  Maria Dyrehauge, DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)

  Nanna Dalsgaard Wilkens, Forsikring og Pension

  Simon R. Bøgesvang, ITD (International Transport Danmark)

  Søren Dalbro, Danmarks Statistik

  Thomas Krebs, SKAD (Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark)

  Torben Liborius, DI Dansk Byggeri

 • Interne deltagere

  Styrelsesdirektør, Jørgen Rasmussen, formand 

  Underdirektør (stillingen er under besættelse)

  Kontorchef Dorte Bøgild (Jura og Processer)

  Specialkonsulent Poul Erik Bramsen (Jura og Processer)

 • Udvalgssekretær

  Louise Krabbe Andersen (Ledelsessekretariatet)