Motorkontaktudvalget

For at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem Skatteforvaltningen og erhvervsorganisationer er der nedsat fem faglige kontaktudvalg i Skatteforvaltningen – herunder Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg.

Motorkontaktudvalget består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra Skatteforvaltningen. I motorkontaktudvalget informeres der bl.a. om Motorstyrelsens administration i forhold til virksomheder og rådgivere, og der sker en drøftelse heraf. I Motorkontaktudvalget har virksomheder og rådgivere mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Motorstyrelsen målretter til dem. Kontaktudvalgene vil desuden diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love samt drøfte behovet og formen for Motorstyrelsens vejlednings- og informationsarbejde.

Kommissorium for Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg

1. Formål

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg er et forum for drøftelse og information om Motorstyrelsens administration i forhold til virksomheder og rådgivere.

Hensigten med udvalget er et dialogbaseret samarbejde, hvor virksomheder og rådgivere får mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Motorstyrelsen målretter til virksomheder og rådgivere, ligesom virksomheder og rådgivere har adgang til at orientere Motorstyrelsen om udviklingen i branchen og eventuelle andre forhold, som har relevans for branchens og Motorstyrelsens arbejde.

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg vil blandt andet:

 • Diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning, implementering af nye love samt Motorstyrelsens administration 
 • Diskutere Motorstyrelsens virksomheds- og rådgiverrettede aktiviteter og effekten heraf
 • Drøfte behovet og formen for Motorstyrelsens vejlednings- og informationsarbejde
 • Drøfte behovet og formen for eventuelle øvrige relevante tiltag.

2. Sammensætning af udvalget

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra Motorstyrelsen. Direktøren for Motorstyrelsen er formand for udvalget.

Erhvervs- og rådgiverorganisationerne har hver ét medlem af udvalget. Organisationerne udpeger medlemmerne og giver Motorstyrelsen besked. Motorstyrelsens direktør udpeger de faste repræsentanter fra Motorstyrelsen. Formanden kan i øvrigt lade chefer og medarbejdere deltage ad hoc i kontaktudvalget afhængig af dagsordensemner.

Udtræder et medlem af udvalget, udpeges der et nyt medlem. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller mødehonorar til udvalgets medlemmer.

3. Mødefrekvens

Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg mødes som udgangspunkt 2 gange årligt eller efter behov.

4. Arbejdsform - Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg er forpligtede til at deltage aktivt i udvalgets arbejde dels ved at komme med forslag til dagsordenpunkter, dels i dialogen på selve møderne.

De indmeldte dagsordenspunkter skal være af generel og overordnet karakter, og punkterne præsenteres af medlemmerne selv på møderne.

Indlevering af punkter til dagsorden skal sendes til Motorstyrelsen senest 1 måned før mødet. Skriftligt materiale udsendes senest 1 uge før mødet - med mindre andet aftales – hvorefter Motorstyrelsen fastlægger dagsordenen. Alt materialet udsendes elektronisk.

Medlemsliste

 • Eksterne deltagere

  Advokatrådet
  Artur Bugsgang

  Autobranchen Danmark
  Eylem Çağrışan Ünüvar

  BilsynsBranchen
  Folke Roosewelt Pedersen

  Danmarks Statistik
  Søren Dalbro

  Dansk Bilbrancheråd
  Jesper Juhlin

  Dansk Industri
  Karoline H. Thomsen

  Danske Advokater
  Christian Aasmul Jacobsen

  DBFU (Dansk Bilforhandler Union)
  Jørgen Bomberg

  DBI (De Danske Bilimportører)
  Gunni Mikkelsen,

  DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring)
  Maria Dyrehauge

  DI Dansk Byggeri
  Torben Liborius

  DTL – Danske Vognmænd
  Finn Bjerremand

  FDM (Forenede Danske Motorejere)
  Casper Schad

  Finans og Leasing
  Christian Brandt

  Forsikring og Pension
  Daniel Ginge Andersen

  FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer)
  Andreas Munk Hansen og Anitta Fjordside

  Færdselsstyrelsen
  Thomas Bork-Bigum

  ITD (International Transport Danmark)
  Simon R. Bøgesvang

  Landbrug og Fødevarer
  Troels Steen Tvergaard

  MFF (Motorcykel Forhandler Foreningen)
  John Tange

  Motorcykel Importør Foreningen
  Marck Lauritsen

  Motorhistorisk Samråd
  Johnny B. Rasmussen

  SKAD (Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark)
  Thomas Krebs

  SMVdanmark (Håndværksrådet)
  Alexander Napper

 • Interne deltagere

  Styrelsesdirektør, Jørgen Rasmussen, formand 

  Underdirektør Claus Holm

  Kontorchef Dorte Bøgild (Jura og Processer)

 • Udvalgssekretær

  Louise Krabbe Andersen (Ledelsessekretariatet)